Podmínky používání služby

Vymezení pojmů

Provozovatel
Aleš Kopecký
Bedřicha Smetany 1934,
Turnov 51101
IČ: 01786318

Portál
Webová stránka na adrese www.hobio.cz (dále jen Portál) je provozována Provozovatelem.

Uživatel
Osoba, která si prohlíží obsah Portálu či odpovídá na inzeráty pomocí poptávkového formuláře (dále jako Používání portálu).

Inzerent
Subjekt, kterým je buď firma, či fyzická osoba, mající firemní záznam na Portálu.
Inzerent má stránku profilu firmy, kde se nachází výčet nabízených produktů a Uživatel zde může vyplnit Poptávkový formulář a tím Vytvořit poptávku.

Používání portálu
Veškeré aktivity na Portálu jako je prohlížení obsahu, odpovídání na nabídky pomocí poptávkového formuláře.

Podmínky používání služby
Tyto podmínky používání služby.

Vytvoření poptávky
Vytvořením poptávky se rozumí vyplnění a odeslání informací pomocí Poptávkového formuláře.

Poptávkový formulář
Formulář uvedený u produktu na stránce profilu firmy. Vyplněním Poptávkového formuláře dojde k Vytvoření poptávky.

Základní pravidla

 • Podmínky používání služby stanovují pravidla a podmínky užívání služeb poskytovaných Provozovatelem na Portálu.
 • Používáním Portálu vyjadřujete souhlas s Podmínkami používání služby.

Vytvoření poptávky

Pokud se Uživatel rozhodne projevit zájem o uvedený produkt, vyplní a odešle Poptávkový formulář na stránce profilu firmy.

Po vyplnění Poptávkového formuláře jsou veškeré informace uvedené Uživatelem, tedy jméno a příjmení, e-mailová adresa, zpráva (ulice, město a PSČ pokud je Uživatel zadá) okamžitě odeslány Inzerentovi na e-mail.

Informace o zpracování osobních údajů Uživatele jsou uvedeny v kapitole Zásadách ochrany osobních údajů v těchto Podmínkách používání služby (viz níže).

Práva a povinnosti Uživatele

 • Uživatel se zavazuje používat Portál v souladu s dobrými mravy a slušným chováním.
 • Uživatel není oprávněn:
  • Zveřejňovat škodlivý obsah na Portálu (zejména obsah se sexuálním podtextem, rasovou diskriminace, či podtextem podněcujícímu k násilí či nesnášenlivosti).
  • Zveřejňovat na Portále reklamu bez souhlasu Provozovatele.
 • Uživatel je srozuměn s následujícím:
  • Provozovatel není prodejcem produktů inzerovaných na Portálu
  • Provozovatel není účasten obchodních vztahů mezi Uživatelem a Inzerentem.
  • Vytvořením poptávky nevzniká nárok na nákup produktu v daných parametrech a za uvedenou cenu.
  • Veškeré nabídky produktů jsou pouze informativního charakteru. Přesné podmínky případného obchodu mezi Uživatelem a Inzerentem probíhají mimo Portál.
 • Uživatel potažmo Inzerent prohlašuje, že poskytne ke zveřejnění na Portálu obsah, který je jeho duševním vlastnictvím, uděluje k jeho užití Uživatel/Inzerent Provozovateli nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, neomezenou, neúplatnou a volnou licenci. Tato licence dále přechází automaticky na právní nástupce Provozovatele, případně na jakýkoliv subjekt, který se případně stane novým vlastníkem či provozovatelem Portálu.

Práva a povinnosti Inzerenta

 • Inzerent se zavazuje k tomu, že neposkytne osobní údaje Uživatelů, kteří Vytvořili poptávku třetím stranám.
 • Inzerent má právo požádat o vymazání svého firemního profilu.
 • Inzerent nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením jeho firemního profilu Provozovatelem.

Práva a povinnosti Provozovatele

 • Provozovatel se zavazuje odesílat Inzerentovi zprávy z Poptávkových formulářů uvedených na stránce profilu firmy Inzerenta.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za obsah zveřejněný Uživatelem či Inzerentem.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v profilu firmy, profil firmy vůbec nezveřejnit, případně celý profil firmy odstranit z Portálu, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, nebo v případě hrubého porušení Podmínek používání služby, a to i bez udání důvodu a předchozího varování.
 • Provozovatel je oprávněn profily firem Inzerentů, které dle jeho uvážení nesplňují tyto podmínky, odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb Portálu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do fungování Portálu (včetně změn funkčnosti) bez nutnosti předchozího oznámení Uživatelům či Inzerentům.
 • Provozovatel není povinen udržovat Portál (či kterékoli funkce Portálu) v nepřetržitém provozu, což se týká zejména období údržby Portálu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoli upravit či smazat obsah vložený Uživatelem či Inzerentem.
 • Provozovatel je pouze zprostředkovatelem kontaktu mezi Uživatelem a Inzerentem a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost inzerovaných produktů.
 • Provozovatel je oprávněn znemožnit konkrétnímu Uživateli (či všem Uživatelům konkrétní IP adresy) přístup na Portál, a to zejména z důvodu dlouhodobého porušování Podmínek používání služby.

Řešení sporů

 • V případě vzniku sporu mezi Provozovatelem a Uživatelem, nebo mezi Provozovatelem a Inzerentem bude upřednostněno mimosoudní řešení sporu.
 • Je-li uživatelem fyzická osoba nevystupující v postavení podnikatele a nedojde-li v jeho sporu ke smírnému vyřešení sporu, může spotřebitel v souladu s ustanovením § 20n zákona o ochraně spotřebitele v aktuálním znění podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu k České obchodní inspekci, a to i online formou na adrese: https://adr.coi.cz/cs.

Zpracování osobních údajů

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Pro účely užívání služby Portálu zejména pro zprostředkování kontaktu mezi Inzerentem a Uživatelem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta a Uživatele nebo osobní údaje, kterými jsou (jméno, telefon, email) poskytnuté či zadané Inzerentem či Uživatelem při užívání Portálu (zejména adresné a popisné).

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Inzerent a Uživatel užívají služby Portálu, a jejichž smluvní stranou je Inzerent nebo Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec kapitoly Zpracování osobních údajů, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

Veškeré osobní údaje u Vytvořených poptávek – e-mail, telefon a jméno – jsou nejpozději po půl roce od vložení vymazány.

Změny těchto podmínek

 • Provozovatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení tyto podmínky kdykoli změnit či aktualizovat.
 • Pokud bude Uživatel používat Portál i poté, co změny vstoupí v účinnost, souhlasí Uživatel s tím, že je s těmito upravenými podmínkami srozuměn, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
 • Pokud Uživatel s novými podmínkami nesouhlasí, přestane v okamžik platnosti nových podmínek Portál používat.

Účinnost Podmínek používání služby

 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 8. 3. 2019